1. New stocks - chromosome 2


lg1 gl2 b v4 segregating c sh wx
lg1 gl2 B v4        
b sk v4 segregating lg1 and gl2
B sk v4 " " " "
b ts1 v4 " " " "
B ts1 v4 " " " "