9. Vivipary4 in chromosome 9.

Sh Vp Sh vp sh Vp sh vp
273 81 63 36
175 47 40 123
75 76 12 57