2. Chromosome 10.

Genes Phase XY Xy xY xy Total No. %
Og R RB 55 193 178 62 488 117 24.0

 

F1 genotype 0 1 2 1,2 Total
Og  +  + 266 225 31 33 21 34 2  6 618
+   li g1 491 64 55 8  
    10.3% 8.9% 1.3%  
 
Og  +  r 68 77 17 25 10 21 5  7 230
+   g1 + 145 42 31 12  
    18.3% 13.5% 5.2%